Zielony ład UE

Zielony ład UE

ZIELONY ŁAD W EUROPIE

Obecnie cały świat, w tym także Unia Europejska, zmaga się ze zmianami klimatu, które atakują każdy aspekt naszego życia. Potrzeba ludziom radykalnych zmian, które poprawią jakość ich życia i zapewnią bezpieczną przyszłość dla dalszych pokoleń. Dlatego Unia Europejska stworzyła plan odbudowy dla Europy, który zawiera w sobie Zielony Ład. Unia chce być pierwszym kontynentem proekologicznym, i ma zamiar zrobić to w trzy dekady, tylko czy jej się to uda?

Zielony Ład ma na celu, przywrócić neutralność klimatyczną do roku 2050 i mają w niej brać udział wszystkie kraje przynależne do UE. Ma on na celu nie tylko przywrócić równowagę klimatyczną, ale także zapobiegać nowym szkodliwym czynnikom, które mogą zagrozić ludziom i planecie.

CELE ZIELONEGO ŁADU

Głównym celem Zielonego Ładu jest stworzenie proekologicznej Europy, ale dokładniej jest to opisane w 10 punktach, które tworzą Zielony Ład

Farm to Fork- jest to program, który ma na celu zredukowanie chemicznych pestycydów, nawet o 50 procent do 2050 roku, nawozów oraz zwiększenie powierzchni przeznaczonej na uprawy rolne
Ochrona kapitału naturalnego, która chce zwiększyć różnorodność biologiczną
rozwiązania problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza, wody i przemysłem
Zielona Wspólna Polityka Rolna, związana z rolnictwem
Gospodarka cyrkulacyjna- przyjęcie nowego planu dla gospodarki
Just Transition- wsparcie dla regionalnych transformacji energetycznych
fundusze dla zielone inwestycje
energia, która będzie czysta, bezpieczne, ogólnodostępna oraz tania
osiągnięcie neutralności ekologicznej do roku 2050
zrównoważony transport- zrównoważony i inteligentny transport.

ZIELONY ŁAD A PIENIĄDZE

Osiągnięcie celów Zielonego Ładu będzie wymagało zainwestowania dużej ilości kapitału. Jednak coraz więcej badań wykazało, że zielone inwestycje stwarzają więcej możliwości zatrudnienia, tworzą trwalsze podstawy przyszłego dobrobytu i przynoszą więcej korzyści społecznych (na przykład w dziedzinie zdrowia publicznego), zamiast podążać za starymi, wysokimi np. podejście węglowe. Dlatego europejscy eksperci i liderzy niemal jednogłośnie uważają, że osiągnięcie celów Zielonego Ładu nie powinno być postrzegane jako koszt, ale jako opłacalna inwestycja w przyszłość. W kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego nową epidemią Covid-19 gospodarka UE nadal potrzebuje wielu nowych inwestycji, a europejscy politycy nie mają wątpliwości, że powinny one służyć zielonej transformacji (i cyfrowej transformacji) gospodarki UE.

Dlatego nowy budżet kolejnego siedmioletniego planu UE jest bezprecedensowo wysoki i obejmuje nowy fundusz odbudowy o wartości 750 miliardów euro, oprócz tradycyjnych środków w wysokości 1,074 miliarda euro. Prace budżetowe dobiegają końca i choć możliwe są jeszcze drobne korekty, główne zasady nowej architektury finansowej UE nie ulegną zmianie. UE wyda 30% na ochronę klimatu. Konieczne jest także wydatkowanie środków poza klimatycznych w sposób zgodny z celami Porozumienia Paryskiego i celami klimatycznymi UE do 2030 r., a do wszystkich wydatków UE będzie obowiązywać zasada „nie szkodzi”, czyli nie można finansować szkodliwych działania na rzecz środowiska i klimatu . W nowym budżecie odłożono 17,5 mld euro na zmniejszenie społecznych skutków dekarbonizacji na obszarach, które obecnie opierają się na wydobyciu i spalaniu paliw kopalnych.

Bezprecedensowy duży budżet nie jest jedynym źródłem finansowania zielonej transformacji. Europejski Bank Inwestycyjny udziela rocznie ponad 50 miliardów euro pożyczek. W ubiegłym roku zdecydował się zostać Europejskim Bankiem Klimatycznym i skoncentrował swoje działania na finansowaniu zielonej transformacji. Ponadto Unia Europejska uchwaliła przepisy zachęcające kapitał prywatny do inwestowania w działania związane z ochroną klimatu. Ogólnie UE zamierza zebrać co najmniej jeden bilion (100 miliardów) euro z różnych źródeł publicznych i prywatnych, aby zrealizować cele Zielonego Ładu.

Przyspieszenie branży cyfrowej otwiera nową przestrzeń dla bezpieczeństwa sieci

SŁABE PUNKTY ZIELONEGO ŁADU

Przede wszystkim Zielony Ład to 30-letni projekt, który wyznacza ogólne cele i założenia, ale konkretne metody wdrażania będą nadal rozwijane. Ostateczny sukces tej strategii zależy głównie od jakości i ambicji strategii i regulacji różnych sektorów gospodarki, a także od dyscypliny i decyzji państw członkowskich przy ich wdrażaniu. Rządy UE są już w stanie podjąć konkretne kroki, aby osiągnąć swoje cele i kierunki, i w dużym stopniu polegają na swojej woli politycznej i decyzjach.

Zielony Ład to nowa strategia rozwoju UE. Oczywiście załóżmy, że poprawiła się efektywność energetyczna (czyli osiągnięcie takich samych wyników ekonomicznych przy mniejszej ilości energii). Wprowadzimy również pewne środki, aby zachęcić ludzi do dokonywania wyborów konsumenckich z większym szacunkiem dla klimatu i środowiska, takich jak ograniczenie spożycia mięsa lub korzystanie z transportu publicznego. Zakładamy również ugruntowaną gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której wzrost jest nieodwracalny i nie zależy od zużywania zasobów naturalnych. Ale nadal mieści się w ekonomicznym modelu zrównoważonego wzrostu. W związku z tym oblicza się, że nie jest możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w temperaturze 1,5°C, w tempie wymaganym do zapobiegania globalnemu ociepleniu, bez znacznego zmniejszenia ekonomii skali i konsumpcji.