Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawy prawne
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 ustanawiające przepisy ogólne sprawie funduszy strukturalnych (artykuł 20 ust. 1 lit. c) ustanawia Inicjatywę Wspólnotową czyli program bezzwrotnej pomocy dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich o nazwie Leader+).
  • Zawiadomienie Komisji Europejskiej skierowane do Państw Członkowskich z dnia 14 kwietnia 2000 r., ustanawiające wytyczne dla Inicjatywy Wspólnotowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader+).
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie udzielania pomocy dla obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Historia programu LEADER
  • LEADER I (1991-1994) - sprawdzanie nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich; zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich.
  • LEADER II (1994-1999) - upowszechnienie podejścia wg LEADER I; zaangażowanie 50% obszarów wiejskich; większa integracja działań.
  • LEADER+ (2000-2006) - wspomaganie wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy.
Cel Programu
liwościach tych obszarów poprzez zachęcenie ich do wdrożenia zintegrowanych, wysokich jakościowo, oryginalnych strategii dla zrównoważonego rozwoju.
Beneficjenci LEADER +
Z inicjatywy LEADER+ mogą korzystać wszystkie tereny wiejskie Unii Europejskiej. Beneficjentami pomocy są przede wszystkim “Lokalne Grupy Działania” związane z rozwojem obszarów wiejskich o liczbie ludności pomiędzy
10 000 – 100 000 mieszkańców (wyjątkowo poniżej 10 000) oraz gęstości zaludnienia poniżej 120 mieszkańców/km2. Ostatecznymi beneficjentami są władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, którzy otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju na obszarach wiejskich