Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Doradczej w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołań i ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w naborze wniosków prowadzonym w terminie od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Poniżej została zmieszczona lista operacji wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem przeprowadzonej ponownie procedury odwoławczej. Lista operacji niewybranych do dofinansowania nie uległa zmianie.

Pobierz:

Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla małych projektów