1. Czy w ramach małych projektów można finansować usługi związane ze zdrowiem  np. gabinet rehabilitacyjny?

W zakresie małych projektów można realizować projekty dotyczące w szczególności  lokalnego dziedzictwa, imprez kulturalnych, historycznych, rozwijania turystyki, powstawanie, przetwarzanie i wprowadzanie produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub  lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym lub przyrodniczym i inne przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia świadomości społeczności lokalnej (edukacja, warsztaty).  W związku z powyższym gabinet rehabilitacyjny mógłby spełniać powyższe kryteria, gdyby usługi związane ze zdrowiem należały do głównego nurtu lokalnego dziedzictwa lub były tradycyjnym sektorem lokalnej gospodarki.
 
2. Czy Koło Gospodyń Wiejskich może być wnioskodawcą w ramach małych projektów?

Koło Gospodyń Wiejskich  może być wnioskodawcą w ramach małych projektów, pod warunkiem, że jest zarejestrowane w KRS.
KGW rejestrowane jako Stowarzyszenia zwykłe nie mogą być Beneficjentem Małego projektu, gdyż nie mogą otrzymywac dotacji.
Koła Gospodyń Wiejskich działające przy Kółkach Rolniczych- Beneficjentem może być Kółko Rolnicze
 
3. Czy załącznikiem obowiązkowym do wniosku w ramach “Małych
projektów” jest: Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków gdy:
a/ budynek nie jest obiektem zabytkowym,
i/lub
b/ inwestycja nie jest związana z robotami budowlanymi?
Jeśli w ramach “Małych Projektów”, będzie realizowany projekt dotyczący zakresu: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków 
wówczas koniecznym jest załączenie zaświadczenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzającego, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków.
 
4. Co to jest Fundusz Kościelny?
Fundusz Kościelny to wyodrębniona pozycja budżetu państwa (część 43 – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75822 – Fundusz Kościelny), której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszościowych i etnicznych).
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej reki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z pózn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki funduszu przeznaczyć można na następujące cele:
   • wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi;
   • remonty i konserwacje obiektów sakralnych o wartości zabytkowej;
   • finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
Organizację, organa i tryb działania Funduszu Kościelnego określa statut stanowiący załącznik do uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego (M. P. Nr 39, poz. 279). Fundusz Kościelny nie posiada osobowości prawnej. Usytuowany jest w strukturze Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Decyzje o przyznaniu dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pózn. zm.), dotacje z Funduszu Kościelnego maja charakter celowy i mogą być udzielane i wykorzystywane wyłącznie na zadania przyszłe, określone w decyzji o ich przyznaniu, a wiec na prace, które nie zostały wykonane do daty ich przyznania i tylko przez kościelna jednostkę organizacyjna, której dotacja została przyznana. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma możliwości refundowania prac wykonanych.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania środków Funduszu Kościelnego są:
   • osoby prawne Kościoła Katolickiego;
   • osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych;
   • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 Nr 231, poz. 1965, z pozn. zm.
Środki na realizacje żądań, przekazywane są na wniosek uprawnionych podmiotów
 
5. Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
Stowarzyszenia zwykłe, czyli  nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów  mogą mieć trudności w ubieganiu  się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:• nie mają osobowości prawnej , co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych),• § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i „nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz  dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej
 
6. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, ale prowadząca działalność na tym terenie ma to udokumentować , aby móc starać się o dotacje w danej LGD?
Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację na obszarze wdrażania danej LGD jest odpis z KRS (wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar prowadzenia działalności.
 
7. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania małego projektu?
Nie ma ustalonej minimalnej wartości pomocy na małe projekty. Określono jedynie minimalną i maksymalną całkowitą wartość projektu tj. 4,5 tys. i 100 tys. PLN. Ponadto dofinansowanie ze środków osi 4 Leader może sięgać maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 25 tys. PLN.
 
8. Jak długo może być realizowany mały projekt?
Mały projekt może być realizowany maksymalnie 2 lata.
 
9. Czy numer z ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności to jeden i ten sam numer?
Tak
 
10. Proszę wyjaśnić na przykładzie w jaki sposób należy wyliczyć wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie?
Należy sprawdzić komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z lutego roku bieżącego odnośnie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. W roku 2007 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 2 691,03 PLN. Wartość tę należy podzielić przez 168 co daje nam 16,018 zł za przepracowaną nieodpłatnie godzinę. Aby wyliczyć kwotę do refundacji należy obliczyć całkowite koszty kwalifikowane operacji obliczyć 10 % tej kwoty i sprawdzić czy iloczyn 16,018 zł oraz liczby przepracowanych przez wolontariuszy godzin nie przekracza 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
2 691,03/168 = 16,018 zł równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny
X*16,018 = Y potencjalna kwota do refundacji za pracę własną
X - liczba przepracowanych godzin
Całkowite koszty kwalifikowalne/10 = Z
Z - 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Jeżeli Y < Z to Y jest kwotą do refundacji z tytułu kwalifikowalności pracy własnej.
Jeżeli Y > Z to Z jest kwotą do refundacji z tytułu kwalifikowalności pracy własnej. 
 
11. Czy w myśl zapisu § 4 ust. 5, przykładowo firma spoza obszaru LGD może być opłacona z przyznanej dotacji na mały projekt?
§ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 stanowi, że jeżeli operacja inwestycyjna jest realizowana na obszarze objętym LSR oraz poza tym obszarem to koszt części inwestycji realizowanej poza obszarem wdrażania LSR nie stanowi kosztu kwalifikowanego operacji, czyli nie może być opłacony z przyznanej dotacji na mały projekt. Przepis ten jednak nie dotyczy podmiotów, które będą wykonywały prace inwestycyjne.
 
12. Czy dopuszcza się sytuację dot. limitu 100 tys. dla beneficjenta małych projektów, że składane przez niego małe projekty 4 x 25 tys. zł. Tak naprawdę dotyczą jednego kompleksowego zadania np. zagospodarowanie centrum wsi na cele publiczne?
Nie dopuszcza się takiej możliwości. Małe projekty nie są operacjami blokowymi, więc każdy projekt powinien stanowić odrębną całość , a nie sztucznie wydzielony etap większego projektu. Projekt  takie jak zagospodarowanie centrum wsi powinny być realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zarówno w osi 3. I  4. 
 
13. Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu dotacji?
 Wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy w zależności od rodzaju operacji:
• w Urzędzie Marszałkowskim/samorządowej jednostce właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji przypadku operacji z zakresu małych projektów oraz z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
• w oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w przypadku operacji z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 
14. Czy wnioskodawca przywozi ze sobą w dniu podpisania umowy weksel i deklarację wekslową?
Nie. Wnioskodawca otrzymuje ww. dokumenty w miejscu podpisania umowy tzn. w Urzędzie Marszałkowskim/samorządowej jednostce albo OR ARiMR i następnie podpisuje je w obecności pracownika danej instytucji.
 
15. Gdzie będą składane wnioski o płatność i czy dopuszcza się ich przesyłanie pocztą?
Wnioski o płatność będą składane w miejscu wskazanym w informacji na stronie internetowej odpowiedniej instytucji wdrażającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego/samorządowej jednostki albo OR ARiMR. Nie przewiduje się składania wniosków za pośrednictwem poczty ze względu na konieczność ostemplowania załączonych do wniosku faktur.