Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż procedura wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi została zakończona. Uwzględniając wynik procedury odwoławczej poniżej zostały zamieszczone listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.