Leader 2004 - 2006 schemat I
1 Program Leader+ w UE
2 Projekt Leader+ w Polsce
3 Projekt "Lepsza Wieś"
4 Region Pomorza Środkowego
5 Gminy objęte projektem
6 Opracowane dokumenty
7 Lokalna Grupa Działania
8 Krajowa sieć Leader+
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi