Komitet Założycielski 

Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura

w wymiarze 1 etat

Zakres odpowiedzialności:

 Dyrektor Biura LGD będzie m.in.:

- kierował biurem SŚGD w granicach umocowania,

- kierował pracą pracowników biura i dokonywał jej podziału,

- organizował obsługę posiedzeń organów Stowarzyszenia,

- inicjował i rozwijał współpracę krajową i zagraniczną,

- podejmował działania promocyjno – informacyjne o działalności Lokalnej Grupy Działania.


Wymagania konieczne:

·          Wykształcenie wyższe,

·          Staż pracy min. 5 lat,

·          Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń,

·          Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń właściwych pod kątem PROW 2014-2020),

·          Doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE,

·          Bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.


Wymagania pożądane:

·          Wykształcenie wyższe na kierunku rolniczym, zarządzanie, rachunkowość lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,

·          Bardzo dobra znajomość specyfiki funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i uwarunkowań prawnych,

·          Bardzo dobra znajomość tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju i ich wdrażania, doświadczenie w pracy z dokumentami strategicznymi,

·          Znajomość obszaru objętego przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020,

·          Ukończone kursy, szkolenia związane z realizacją projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności Osi IV PROW 2007-2013,

·          Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,

·          Zdolności organizacyjne,

·          Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

·          Prawo jazdy kat. B.


Zakres obowiązków:

 • Kierowanie Biurem Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR 2014 – 2020,
 • Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia,
 • Sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • Nadzór nad zasadnością wydatków,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,
 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia, w tym rejestru członków stowarzyszenia,
 • Koordynacja działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, nadzór i kontrola wiedzy pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrażania LSR, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
 • Koordynacja komunikacji z potencjalnymi beneficjentami w zakresie informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie i bieżąca ocena jej jakości,
 • Udzielanie informacji beneficjentom ubiegającym się o przyznanie pomocy i pomoc w przygotowaniu wniosków,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi wniosków i prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, wykonania Lokalnej Strategii Rozwoju pod względem finansowym,
 • Sporządzenie informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD,
 • Kontrola prawidłowości sprawdzań końcowych, rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • Przygotowywanie propozycji procedur, regulaminów i instrukcji oraz ich aktualizacja,
 • Opracowywanie projektów zmian w statucie i obowiązujących regulaminach,
 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • Prowadzenie szkoleń, konferencji i innych imprez organizowanych przez LGD,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • Wykonywanie zleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i Władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli;
 • Wykonanie innych powierzonych czynności wynikających z bieżących działań Biura LGD.

 

Warunki zatrudnienia:

·          umowa o pracę,

·          wymiar czasu pracy – pełen etat.


Wymagane dokumenty:

·          list motywacyjny,

·          życiorys – curriculum vitae,

·          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

·          dokumenty poświadczające staż pracy,

·          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·          oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

·          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin w terminie do 10 lipca 2015  r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu) z wyraźnym dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Biura w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania. 

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.lepszawies.pl oraz na tablicy ogłoszeń Środkowopomorskiej Grupy Działania.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.