Komitet Założycielski 

Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i obsługi projektów 

w wymiarze 1 etat

 

 

Wymagania konieczne:

·                 Wykształcenie wyższe,

·                 Staż pracy minimum 1 rok,

·                 Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji.

 

            Wymagania pożądane:

·                 Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.,

·                 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE,

·                 Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,

·                 Prawo jazdy kat. B.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie sekretariatu,

 • Prowadzenie korespondencji,

 • Współredagowanie wydawnictw stowarzyszenia,

 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,

 • Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,

 • Udzielanie informacji beneficjentom ubiegającym się o przyznanie pomocy i pomoc w przygotowaniu wniosków,

 • Przygotowywanie i udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD,

 • Organizowanie szkoleń, konferencji i imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,

 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

 • Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu i Rady Oceniającej,

 • Sporządzanie protokołów, odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,

 • Przygotowanie sprawozdań, opracowań, analiz zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

 • Przygotowanie wniosków pod względem merytorycznym, w tym wniosków o przyznanie pomocy, wniosków płatność, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ich złożenia,

 • Gromadzenie dokumentacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,

 • Przygotowywanie materiałów do aktualizacji strony internetowej,

 • Przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów, prowadzenie procedury badania ceny, przygotowywanie umów z wykonawcami,

 • Podejmowanie działań związanych aktualizacją LSR,

 • Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

 • Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD zgodnie z bieżącymi zadaniami.

 

Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z powierzonym zakresem czynności,

 2. Merytoryczne wysokiej jakości prowadzenie spraw,

 3. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 

Zakres uprawnień:

 1. Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami,

 2. Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

 

Warunki zatrudnienia:

·                  umowa o pracę,

·                  wymiar czasu pracy – pełen etat. 

Wymagane dokumenty:

·                  list motywacyjny,

·                  życiorys – curriculum vitae,

·                  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·                  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

·                  dokumenty poświadczające staż pracy,

·                  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·                  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

·                  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin w terminie do 10 lipca 2015  r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. promocji i obsługi projektów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania. 

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.lepszawies.pl oraz na tablicy ogłoszeń Środkowopomorskiej Grupy Działania.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.