Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia została dokonana ponowna ocena wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej została zamieszczona lista operacji wybranych do dofinansowania.

Pobierz:

Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Od decyzji Rady Doradczej Wnioskodawcom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników oceny operacji, tj. od dnia opublikowania listy operacji wybranych do dofinansowania na stronie internetowej ŚGD (www.lepszawies.pl), czyli do dnia 26 sierpnia 2014 r. Odwołanie od wyników oceny Wnioskodawca składa wyłącznie bezpośrednio w siedzibie ŚGD. Odwołanie od wyników oceny powinno zawierać wskazanie przyczyny zakwestionowania decyzji Rady Doradczej oraz pełne uzasadnienie. W ramach odwołania nie dopuszcza się składania nowych, poprawionych dokumentów.