Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniach 07 lipca 2014 r. oraz 08 lipca 2014 r. odbyły się posiedzenia Rady Doradczej w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r.

 

Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Pobierz:

Lista operacji wybranych Małe Projekty

Lista operacji niewybranych Małe Projekty

Lista operacji wybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Od decyzji Rady Doradczej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników oceny operacji, tj. od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie internetowej ŚGD (www.lepszawies.pl), czyli do dnia 16 lipca 2014 r.

Odwołanie od wyników oceny Wnioskodawca składa wyłącznie bezpośrednio w siedzibie ŚGD. Odwołanie od wyników oceny powinno zawierać wskazanie przyczyny zakwestionowania decyzji Rady Doradczej oraz pełne uzasadnienie. W ramach odwołania nie dopuszcza się składania nowych, poprawionych dokumentów.