Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem „Środkowopomorskiej Grupy Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:  od 12.06.2014r. do  27.06.2014r.

Miejsce składania wniosków:Biuro „Środkowopomorskiej Grupy Działania” w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, lok. 107, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00 

Tryb składania wniosków:

 

1. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:

3. W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów);

4. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć następujące dokumenty:

• Wersja elektroniczna wniosku oraz załączników zapisana na płycie CD-R w dwóch egzemplarzach (na płycie należy umieścić tytuł operacji oraz nazwę wnioskodawcy).

• Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze ŚGD  do działania „Małe projekty” według wzoru udostępnionego przez Środkowopomorską Grupę Działania.

• Oświadczenie  wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru udostępnionego przez Środkowopomorską Grupę Działania.

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

• Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis. 

Limit dostępnych środków :

 

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –  126 520,30zł

2. Małe projekty – 450 339,78 zł 

Minimalne wymagania:

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, to uzyskanie co najmniej 5 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz :

• Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia wniosku,

• Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

• Wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

• Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1. Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” www.lepszawies.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego : www.prow.wzp.pl

3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „ Środkowopomorska Grupa Działania”.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie : 94 340-24-58

 

Załączniki:

Dokumenty dotyczące działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Dokumenty dotyczące działania: „Małe Projekty”

Ogłoszenie