Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż procedura wyboru wniosków do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” została zakończona.

Poniżej zostały zamieszczone listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pobierz: