Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniach 26 marca – 31 marca 2014 r. została dokonana ocena wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy dla operacji typu „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Od decyzji Rady Doradczej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników oceny operacji, tj. od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie internetowej ŚGD (www.lepszawies.pl), czyli do dnia 8 kwietnia 2014 r. Odwołanie od wyników oceny Wnioskodawca składa wyłącznie bezpośrednio w siedzibie ŚGD. Odwołanie od wyników oceny powinno zawierać wskazanie przyczyny zakwestionowania decyzji Rady Doradczej oraz pełne uzasadnienie. W ramach odwołania nie dopuszcza się składania nowych, poprawionych dokumentów.

Pobierz: