Krajowa Sieć Leader+, która ma powstać w Polsce z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi składać się będzie ze współpracujących ze sobą Lokalnych Grup Działania. – Beneficjentów Schematu I. Krajowa Sieć Leader+ (KSL+) umożliwi koordynację działań i współpracy we wdrażaniu nowoczesnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Cele Krajowej Sieci Leader+ w Polsce to:
  • wspieranie działania LGD i innych organizacji działających na rzecze rozwoju obszarów wiejskich będących członkami KSL+ (poprzez szkolenia, doradztwo, wspólne zdobywanie funduszy, wsparcie finansowe lokalnych inicjatyw)
  • ułatwienie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Krajowej sieci Leader+ w całej Polsce,
  • realizacja programów i projektów o zasięgu ponadregionalnym,
  • promocja różnych modeli partnerstwa,
  • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz sieciami Leader+
  • w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej (wraz z wymianą dobrych praktyk
  • pomiędzy sieciami Leader+).
Na stronie internetowej www.leaderplus.org.pl zawierająca między innymi najbardziej aktualną bazę danych beneficjentów schematu I oraz organizacji, instytucji prywatnych i publicznych zaangażowanych we wdrażanie i realizację projektów z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 
Celem projektu jest również współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz innymi podmiotami na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa w celu skoordynowania wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przeprowadzonych akcji informacyjno-promocynych lub szkoleniowych w zakresie udostępniania i rozpowszechniania informacji dotyczących sposobu ubiegania się o wsparcie z działań: 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”, 2.3.„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja...” oraz działania 4 „Wspieranie przedsięwzięć Rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 
Sieć służyć ma ułatwianiu współpracy między Lokalnymi Grupami Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 
Krajowa Sieć Leader+ współpracować będzie z Europejskim Obserwatorium Obszarów Wiejskich, którego zadaniem jest zapewnienie współpracy w ramach realizacji programu Leader+ na poziomie Wspólnoty Europejskiej.