Pilotażowy Program Leader+ realizowany w Polsce zakłada powstanie Lokalnych Grup Działania (LGD) na obszarach wiejskich. Grupy takie opracowują lokalne strategie rozwoju i są też odpowiedzialne za ich realizację.  
 
Lokalna Grupa Działania powinna być reprezentacją społeczności danego terytorium. LGD musi posiadać osobowość prawną i być utworzona przez przedstawicieli miejscowych podmiotów należących do trzech różnych sektorów: sektora publicznego, czyli instytucji reprezentujących administrację rządową i samorządową, sektora społecznego (pozarządowego), do którego zalicza się organizacje zaangażowane w rozwiązywanie spraw społecznych, zatrudnienia, jakości życia, itp. oraz sektora ekonomicznego, do którego zalicza się podmioty gospodarcze (firmy, gospodarstwa rolne) oraz organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze.
 
Lokalna Grupa Działania jest grupą uczestników publicznych i prywatnych, połączony partnerstwem, która ustala wspólną strategię i lokalny plan działania w zakresie rozwoju obszaru objętego programem Leader+. LGD jest jedną z najbardziej wyjątkowych i strategicznych cech podejścia programu Leader+. Grupa, która posiada zespół praktyków, kompetencje decyzyjne oraz dość duży budżet, stanowi nowy model organizacji, który może znaczącą wpływać na równowagę instytucjonalno-polityczną określonego obszaru.
 
Statut Lokalnej Grupy Działania - pobierz (PDF 60KB)