17 listopada 2005 r. podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa a Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Lepsza Wieś” w wysokości 148.000,00 zł. Podpisanie umowy jest konsekwencją uzyskania wysokiej oceny projektu w konkursie wniosków w ramach Schematu I działania 2.7 „Pilotażowy Pogram Leader+” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 
Projekt realizowany będzie na terenie 10 gmin: Biesiekierz, Będzino, Bobolice, Biały Bór, Polanów, Manowo, Malechowo, Sianów, Świeszyno, Tychowo.
 
Celem ogólnym projektu jest przygotowanie społeczności lokalnych do podstaw wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel ten realizowany będzie poprzez cztery cele szczegółowe:
·         przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie regionalnym oraz lokalnym
·         stworzenie podstaw funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
·         promocja obszarów wiejskich Pomorza Środkowego jako Lepszej Wsi
·         mobilizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 
Strategia będzie mieć charakter innowacyjny i dotyczyć będzie: zastosowania nowych technologii, podnoszenie wartości lokalnych produktów, wyrównywanie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprawę życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości i turystyki, wyeksponowanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 
Efektywna realizacja projektu możliwa będzie poprzez utworzenie i funkcjonowanie grupy roboczej, przeprowadzenie medialnej kampanii informacyjno-promocyjnej, konsultacje społeczne i bezpośrednią akcje informacyjną na poziomie lokalnym, przeprowadzenie diagnozy stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, opracowanie podstaw planów operacyjnych Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie lokalnym. Stworzone zostaną podstawy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja wraz z kolportażem Strategii jako materiałami pokonferencyjnymi.

Projekt „Lepsza Wieś” ma na celu aktywizację biednych rejonów wsi Pomorza Środkowego dotkniętych strukturalnym bezrobociem w celu uruchomienia potencjału ludzkiego do wspólnego wypracowania podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i przeprowadzenia zmian prorozwojowych.