W odpowiedzi na pytanie wysłane e mailem w dniu 25 maja 2010 r., dotyczącego kosztów kwalifikowanych w małych projektach a mianowicie : czy obsługa techniczna (np. obsługa nagłośnienia itp.) organizowanej w ramach projektu imprezy kulturalnej zalicza się do kosztów kwalifikowalnych, informujemy , że taki koszt jest kwalifikowany. Taki rodzaj kosztów wpisuje się w poz. 9 załącznika nr 2 do Rozporządzenia z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.


Pobierz interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: