Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania
Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i  poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Podmioty te muszą jednak  mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
 
Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług turystycznych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Koszty kwalifikowane
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:
·         budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
·         ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i  realizacją operacji.
1.     Do kosztów kwalifikowanych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicza się koszty:
1)     budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2)     nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3)     zagospodarowania terenu;
4)     zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5)     zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
6)     zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a)     trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych;
b)    równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
7)     rat zapłaconych z tytułu   umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
2.     Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zalicza się koszty:
1)     Transportu do miejsca realizacji operacji:
a)     materiały służące realizacji operacji,
b)    maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
2)     montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
3.     Do kosztów kwalifikowanych, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty:
1)     Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a)     kosztorysów,
b)    projektów architektonicznych lub budowlanych,
c)     ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d)    dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e)     wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
f)     projektów technologicznych
2)     opłat za patenty lub licencje,
3)     sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi
- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc
1)     operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2)     operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3)     siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsca położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:
a)- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
(w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane za grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
 
b) - gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
( w przypadku grup producentów rolnych wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
4)     biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5)      w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”
 
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
§ 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
§ 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
§ 300 000 zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych ( objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej 1 beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 100 000 zł