Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel działania
Realizacja działania tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczynić się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjenci
Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wdrażanych w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Osoby te muszą jednak mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
Zakres pomocy
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1)     usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2)     usług dla ludności;
3)     sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4)     rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5)     robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6)     usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7)     usług turystycznych;
8)     usług komunalnych;
9)     przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne dotyczyć mogą:
1)     budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2)     nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3)     zagospodarowania terenu;
4)     zakupu  maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5)     zakupu  sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6)     zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych  przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych , naczep lub przyczep:
a)     w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie ,świadczenia wyłącznie usług transportowych;
b)    w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe.
7)     rat zapłaconych tytułem wykonania usługi leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6 jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc
Warunki określone na poziomie PROW 2007-2013
1)     operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2)     operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3)     działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt.3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętych albo rozwijanej działalności nierolniczej;
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
 
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym,
w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 000 zł
 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.