MAŁE PROJEKTY  

Są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.
Całkowita wartość projektu powinna wynosić  od 4.500 zł do 100.000 zł
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys.
Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji
Beneficjenci:
1)Osoby fizyczne które są:
a)     obywatelami państwa członkowskiego UE,
b)    pełnoletnie,
c)     zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
 
2) Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
a)     działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR , lub
b)    utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
Zakres pomocy:
1) Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR.
2) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a)     Udostępnianie urządzeń sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu.
b)    Organizację imprez kulturalnych,  rekreacyjnych lub sportowych.
 
3) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
 
a)     Promocję lokalnej twórczości, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.
b)    Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.
c)     Kultywowanie języka regionalnego i gwary.
d)    Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 
4) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
 
a)     Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie , wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR.
b)    Budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynku lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych.
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
6) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a)     Odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
b)    Odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
c)     Remont lub wyposażenie muzeów.
d)    Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich.
 
7) Inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów.
 
8) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.
Koszty kwalifikowalne
1)         Ogólne – w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych:
a)     Przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wpisów lub wyrysów z katastru nieruchomości.
b)    Opłata za patenty lub licencje.
c)     Badań lub analiz.
d)    Sprawozdania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.
 
2) Robót budowlanych.
3) Wynagrodzenia za świadczenie usług w tym usług prawniczych lub księgowych.
4) Podłączenie Internetu.
5) Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie.
6) Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu.
7) Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.
8) Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu.
9) Organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
10) Wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych.
11) Utworzenia lub aktualizacji baz danych w tym bazy informacji turystycznej.
12) Tworzenie stron internetowych.
13) Upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małego projektu.
14) Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia.
15) Podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia.
16) Noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni.
17) Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.